Z powiatu

Polish Czech English German
środa, 23 grudzień 2020 09:29

XXV sesja Rady Powiatu w Nysie 29.12.2020 - budżet na 2021 rok uchwalony

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Budżet Powiatu Nyskiego na 2021 rok uchwalony. Radni podczas sesji Rady Powiatu Nyskiego, która odbyła się 29 grudnia, w trybie zdalnym,  przyjęli projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu...

W głosowaniu radnych 16 było za, przeciw 5, zaś 3 osoby wstrzymały się od głosu. Budżet zakłada wydatki w wysokości 169 480 501 zł, zaś dochody na poziomie 152 761 501 zł.

Bud|et na 2021 rok uchwalony

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych znajdzie się m.in. budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego,  budowa Centrum Przesiadkowego w Nysie, prace termomodernizacyjne budynku Szpitala nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach, termomodernizacja obiektu przy ul. Alei Wojska Polskiego 31 w Nysie siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nysie.

W budżecie znalazły się również: przebudowa dróg powiatowych nr 1607 O i 1608 O Nysa - Hajduki Nyskie - Charbielin wraz z przebudową obiektu mostowego i dróg dojazdowych w ciągu DP 1606 O - dokumentacja techniczna, przebudowa ulicy H. Sienkiewicza w Paczkowie - dokumentacja techniczna.

Ponadto, podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków,
 • zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,
 • przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,
 • przystąpienia Powiatu Nyskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
 • w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Powiatu w Nysie w sprawie rozważnego prowadzenia polityki ochrony zdrowia w regionie, w szczególności wobec Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,
 • zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Nysie na 2021 r., ,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036

Szczegóły dotyczące poszczególnych uchwał, którymi zajmowała się podczas dzisiejszej sesji Rada Powiatu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sesję zakończyły wnioski oraz dyskusja o sprawach bieżących.


Transmisja z obrad

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski informuje, że XXV sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 29 grudnia 2020 r., o godz. 9.00 w trybie zdalnym.

PORZĄDEK OBRAD XXV sesja Rady Powiatu w Nysie:

1. Sprawy organizacyjne,

 1. a) otwarcie posiedzenia,
 2. b) stwierdzenie kworum,
 3. c) przyjęcie protokołów z XXIV sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Uchwalenie budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.

 • a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,
 • b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.,
 • c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nyskiego na lata 2021-2036,
 • d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 • e) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • f) odczytanie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • g) dyskusja,
 • h) głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków,
 • b) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,
 • c) przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,
 • d) przystąpienia Powiatu Nyskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,
 • e) w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Powiatu w Nysie w sprawie rozważnego prowadzenia polityki ochrony zdrowia w regionie, w szczególności wobec Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,
 • f) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,
 • g) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Nysie na 2021 r., ,
 • h) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
 • i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036,
 • j) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036

6. Wolne wnioski,

7. Zamknięcie obrad.

Porzdek XXV sesji Rady Powiatu w Nysie