Z powiatu

Polish Czech English German
piątek, 29 maj 2020 16:22

XVIII sesja Rady Powiatu 29.05.2020

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Za nami XVIII sesja Rady Powiatu, która odbyła się w piątek, 29 maja, w hali sportowo-widowiskowej Hala Nysa, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa...

Według porządku obrad, Rada Powiatu przyjęła informację na temat gospodarowania mieniem Powiatu za 2019 r. oraz informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie nyskim. Ponadto radni przyjęli coroczne sprawozdania z działalności PKS w Nysie Sp. z o.o. oraz sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Podczas XVIII sesji,  radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Urbana w Głębinowie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku w wysokości 30 000 zł. Kwota dofinansowania przeznaczona zostanie na remont wnętrz m.in. montaż systemu sygnalizacji pożarowej, roboty elektryczne, renowację stolarki drewnianej, kroksztyny w nawie głównej, malowanie ścian i sufitów nawy głównej i prezbiterium.

Radni udzielili także pomocy finansowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie w wysokości 10 000 zł na wymianę drzwi wejściowych bocznych.

Radni także podjęli uchwały w sprawie:

 • założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nysie stacjonarnej i zaocznej oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie,
 • zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

Do porządku  obrad wprowadzono uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej. W skład komisji wchodzą radni Piotr Bobak, Tomasz Jazienicki, Bożena Lewińska, Daniel Palimąka, Piotr Woźniak, Bogdan Wyczałkowski. Przewodniczącym komisji został radny Piotr Woźniak. Do głównych zadań komisji należeć będzie przeanalizowanie obecnego statutu oraz dokonanie niezbędnych zmian.

Sesję zakończyły wnioski oraz dyskusja o sprawach bieżących.

Poniżej publikujemy nagranie z XVIII sesji Rady Powiatu w Nysie.

">


 PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XVII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

 • a) przedstawienie wniosku,
 • b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
 • d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),
 • f) odczytanie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

 • a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • b) zgłoszenie kandydatur,
 • c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
 • d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),
 • f) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

6. Informacja na temat gospodarowania mieniem Powiatu za 2019 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

7. Sprawozdanie z działalności PKS w Nysie Sp. z o.o. za 2019 r.

 • a) Przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania.

8. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie nyskim za 2019 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nysie stacjonarnej i zaocznej oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie,
 • b) zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski,
 • c) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Urbana w Głębinowie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,
 • d) udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,
 • e) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.
 • f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.