Z powiatu

Polish Czech English German
poniedziałek, 23 wrzesień 2019 09:59

X sesja Rady Powiatu 20.09.2019 - radni przyjęli uchwały

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Zbigniew Karnaś, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Nysie, poprowadził obrady X sesji. Radni spotkali się w sali posiedzeń Muzeum Powiatowego w Nysie w piątek 20 września....

 

Radni przyjęli uchwały zgłoszone na X sesję

Zbigniew Karnaś, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Nysie, poprowadził obrady X sesji. Radni spotkali się w sali posiedzeń Muzeum Powiatowego w Nysie w piątek 20 września. Wszystkie uchwały wprowadzone do porządku obrad zostały przyjęte większością głosów.

Radni głosowali m.in. nad uchwałami w sprawie:

 • powołania Rady Muzeum w Nysie,
 • zmiany uchwały w sprawie otrzymywania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 17/5 o pow. 2,7764 ha, położonej w Nysie, obręb Górna Wieś, k.m. 63, stanowiącej własność Powiatu Nyskiego,
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzina zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzina zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska,
 • rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Nysie,
 • rozpatrzenia skargi na Wicestarostę Nyskiego,
 • zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036,
 • udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

Radni Rady Powiatu w Nysie przyjęli także sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu oraz informacja z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2019 roku, a także informacja nt. działalności Nadzorów Wodnych w powiecie nyskim za 2018 rok.

 • Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
 • Drukuj treść tego artykułu
 • Powrót do poprzedniej strony
 • Wypowiedz się na stronie Kontakt

">


PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2019 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 • c) opinia Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • d) dyskusja,
 • e) przyjęcie informacji.

5. Informacja nt. działalności Nadzorów Wodnych w powiecie nyskim za 2018 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) powołania Rady Muzeum w Nysie,
 • b) zmiany uchwały w sprawie otrzymywania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,
 • c) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 17/5 o pow. 2,7764 ha, położonej w Nysie, obręb Górna Wieś, k.m. 63, stanowiącej własność Powiatu Nyskiego,
 • d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
 • e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzina zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzina zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska,
 • f) rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Nysie,
 • g) rozpatrzenia skargi na Wicestarostę Nyskiego,
 • h) zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok,
 • i) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok,
 • j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036,
 • k) udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.