Z powiatu

Polish Czech English German
piątek, 28 czerwiec 2019 16:12

VIII sesja Rady Powiatu 28.06.2019 - radni przyjęli wszystkie uchwały

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Radni Powiatu Nyskiego przyjęli wszystkie uchwały zgłoszone do porządku obrad piątkowej (28.06) sesji....

Radni przyjęli wszystkie uchwały zgłoszone na sesję

Radni głosowali m.in. nad: sprawozdaniem z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2018 rok oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2018 rok.

Ponadto, radni zapoznali się z raportem o sytuacji finansowej Powiatu Nyskiego oraz przyjęli uchwały w sprawie:

 • pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach;
 • określenia zasad zbycia, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach;
 • zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie;
 • nawiązania współpracy pomiędzy Powiatem Nyskim a Miastem San Benedetto del Tronto we Włoszech;
 • przystąpienia Powiatu Nyskiego do projektu pt. "Edukacja w praktyce" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nyskiego od 1 września 2019 r.,
 • przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nysie, wchodzących w skład Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie, poprzez zmianę siedziby z ul. Fryderyka Szopena 4 w Nysie na ul. Słowiańską 17 w Nysie;
 • zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku;
 • zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie nr XXXVII/364/2918 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej;
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.

">


 PORZĄDEK OBRAD VIII sesja Rady Powiatu w Nysie:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z VII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2018 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania.

5. Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2018 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za rok obrotowy 2018,

6. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2018 r.,

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok obrotowy 2018,

7. Raport o sytuacji finansowej Powiatu Nyskiego.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
 • b) określenia zasad zbycia, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
 • c) zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,
 • d) nawiązania współpracy pomiędzy Powiatem Nyskim a Miastem San Bedenetto del Tronto we Włoszech,
 • e) przystąpienia Powiatu Nyskiego do projektu pt. "Edukacja w praktyce" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nyskiego od 1 września 2019 r.,
 • g) przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nysie, wchodzących w skład Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie, poprzez zmianę siedziby z ul. Fryderyka Szopena 4 w Nysie na ul. Słowiańską 17 w Nysie,
 • h) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
 • i) zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie nr XXXVII/364/2918 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej,
 • j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • k) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,
 • l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.