Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 09:30

VII sesja Rady Powiatu 31.05.2019 - Zarząd z absolutorium i wotum zaufania

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Zarząd Powiatu w Nysie otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania. Głosowanie w tej sprawie odbyło się podczas dzisiejszej (31.05) sesji Rady Powiatu w Nysie....

Ponadto Radni debatowali m.in. nad sprawozdaniem z działalności PKS w Nysie, sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2018 rok oraz sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Warto podkreślić także, że Radni przyjęli wszystkie uchwały, zgłoszone na VII sesję Rady Powiatu


 PORZĄDEK OBRAD VI sesja Rady Powiatu

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z VI sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Sprawozdanie z działalności PKS w Nysie Sp. z o.o. za 2018 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania.

5. Informacja nt. gospodarowania mieniem Powiatu Nyskiego za 2018 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

6. Raport o stanie Powiatu Nyskiego za 2018 r.

 • a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu,
 • b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Nysie.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2018 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2018 r.,
 • b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Nysie z wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2018 r.,
 • c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2018 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 • d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie,
 • e) dyskusja,
 • f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2018 r.,
 • g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie z tytułu wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2018 r.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • b) zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otmuchowie wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie,
 • c) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,
 • d) wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • e) wprowadzenie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
 • f) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,
 • g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech