Z powiatu

Polish Czech English German
poniedziałek, 01 kwiecień 2019 09:59

V sesja Rady Powiatu 29.03.2019

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Za nami V sesja Rady Powiatu w Nysie, która odbyła się 29 marca, w Muzeum Powiatowym w Nysie....

Zgodnie z programem obrad omówiono: działalność PCPR w Nysie i placówek opiekuńczo wychowawczych za 2018 r., działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie oraz strategię rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego partnerstwo nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030. Sprawozdania zostały przyjęte przez radnych.

Podczas sesji radni wybrali nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Został nim radny Zbigniew Karnaś. Wybór Wiceprzewodniczącego był następstwem rezygnacji dotychczasowej Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Marii Żukowskiej – Jacykowskiej.

Rada Powiatu podczas V sesji Rady Powiatu podjęła również uchwały w sprawie:

 • ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie,
 • ustalenia składu osobowego komisji środowiska i rozwoju obszarów wiejskich oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,
 • powołania i ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Nysie,
 • uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023,
 • określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.,
 • określenia na 2019 rok rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego,
 • wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
 • zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.

 

Porządek V sesji Rady Powiatu w Nysie

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z IV sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych za 2018 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • c) dyskusja
 • d) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie i sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz uchwalenia programu pomocy społecznej w Powiecie Nyskim,

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2018 r.,

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

6. Sprawozdanie zbiorcze z realizacji strategii rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego partnerstwo nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030,

 1. a) przedstawienie sprawozdania,
 2. b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 3. c) dyskusja,
 4. d) przyjęcie sprawozdania,

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nysie,

 • a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • b) zgłoszenie kandydatur,
 • c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
 • d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
 • e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),
 • f) odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury Rady Powiatu w Nysie,
 • b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji środowiska i rozwoju obszarów wiejskich Rady Powiatu w Nysie,
 • c) zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Nysie,
 • d) rozpatrzenia skargi i wniosku dotyczącego radnego Powiatu Nyskiego,
 • e) uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023,
 • f) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.,
 • g) zmiany uchwały w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski,
 • h) objęcia wspólną obsługą finansową jednostek organizacyjnych Powiatu Nyskiego,
 • i) zamiaru przekształcenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie poprzez zmianę siedziby z ul. Fryderyka Szopena 4 w Nysie na ul. Słowiańską 17 w Nysie,
 • j) zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska,
 • k) określenia na 2019 rok rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego,
 • l) wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
 • m) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
 • n) zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,
 • o) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,
 • p) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.