Z powiatu

Polish Czech English German
piątek, 21 grudzień 2018 23:36

III sesja Rady Powiatu 21.12.2018 - uchwalenie budżetu

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Uchwalenie budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r. to główny temat sesji Rady Powiatu w Nysie. III posiedzenie odbyło się w piątek, 21 grudnia, w sali obrad w Muzeum Powiatowym w Nysie....

 

Ponadto, radni podjęli uchwały w sprawie:

a) ustalenia składu osobowego komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu w Nysie,

b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,

c) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Nysie na 2019 r.,

d) zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu,

e) ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej,

f) udzielenia Gminie Paczków pomocy finansowej,

g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 r.,

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2036.

i) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.

Podczas III sesji Rady Powiatu, dokonano wyboru nieetatowego członka Zarządu.

http://www.powiat.nysa.pl/uploads/pub/galp/gal_266/415b961fd55846daef00abe1721bd291.jpg

" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" id="readabilityLink-1" style="color: inherit; text-decoration: none;" name="readabilityLink-1">Relacja wideo z sesji>>


PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z II sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji etatowego członka Zarządu,

5. Wybór członka Zarządu (nieetatowego),

a) przedstawienie kandydatury przez Starostę,

b) wybór Komisji Skrutacyjnej,

c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego,

e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),

f) odczytanie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu (nieetatowego).

6. Uchwalenie budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036,

b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.,

c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nyskiego na lata 2019-2036,

d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nyskiego na 2019 r.,

e) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

f) odczytanie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

g) dyskusja,

h) głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu w Nysie,

b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,

c) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Nysie na 2019 r.,

d) zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu,

e) ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej,

f) udzielenia Gminie Paczków pomocy finansowej,

g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 r.,

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2036.

i) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.