Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 25 czerwiec 2020 14:34

Zaproszenie do składania ofert na obsługę przystani kajakowej

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Zaproszenie do składania ofert na obsługę przystani kajakowej w okresie od 15.07.2020 r. do 30.09.2022 r....

I. ZAMAWIAJĄCY
 • Powiat Nyski – Zarząd Powiatu w Nysie.
 • ul. Piastowska 33
 • 48-300 Nysa
 • NIP: 753 21 32 088

II. OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

Przedmiotem oferty jest usługa polegająca na zapewniniu kompleksowej obsługi przystani kajakowej w sezonie, który rozpocznie się w dniu 15.07.2020 r. i trwać będzie do 30.09.2022 r.

Zakres przedmiotu oferty:

1. Zapewnienie kompleksowej, bezpiecznej obsługi przystani kajakowej, która zlokalizowana jest za budynkiem rektoratu PWSZ w Nysie przy ulicy Armii Krajowej 7. Oferent zobowiązany jest do udostępnienia obiektu oraz obsługi w okresie od 15.07.2020 r. do 30.09.2020 r. ; 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r. ; 01.04.2022 r. do 30.09.2022 r. w dni robocze w godz 10:00 do 18:00 , sobota, niedziela i święta w godz. 9:00 do 17:00.

2. Do realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający powierzy wykonawcy następujący sprzęt:

 • Przystań kajakowa — 1 szt.,
 • monitoring zewnętrzny — 1 szt.,
 • kamizelka ratunkowa — 12 szt.,
 • łódź wiosłowa — 4 szt.,
 • akumulator — 8 szt.,
 • ładowarka - zasilacz — 4 szt.,
 • silnik elektryczny — 4 szt.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, który po zakończonym okresie realizacji przedmiotu zamówienia winny być zwrócony w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatcji.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania oraz przestrzegania załączonego Regulaminu Przystani Kajakowej.

4. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody związane z uzytkowaniem przystani kajakowej w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego o wzórstanowi załącznik nr 1.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferent określi cenę w walucie krajowej (w PLN). Podana cena za wykonanie zamówienia jest miesięczną ceną ryczałtową brutto, którą oferent zapłaci zamawiającemu za powierzony sprzęt. Przychody za wypożyczenie sprzętu będą stanowiły przychód oferenta.

Minimalna cena za wykonanie zamówienia wynosi 3000,00 zł brutto.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Nysie; ul. Piastowska 33; 48-300 Nysa do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10:00.

Koperty należy opisać:

nazwą (firmą) i adres oferenta,

„Oferta na obsługę sprzętu i wyposażenia przystani kajakowej”

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.07.2020 r. o godz.11:00

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz pisemnie.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji udziela Piotr Walawender - Naczelnik Wydziału Administrowania i Gospodarki Nieruchomościami pod numeru telefonu 660706568.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

3. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

4.Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wpłaty na rachunek wskazany przez Zamawiającego kaucji w wysokości 20 000,00 zł przed zawarciem umowy w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z utratą, nadmiernym zużyciem, wydzierżawionych ruchomości lub nie wywiązaniem się z zobowiązania zorganizowania i prowadzenia w okresie dzierżawy przystani kajakowej.

Szczegółowe warunki wykorzystania i zwrotu kaucji określi odrębna umowa.

Zaproszenie do składania ofert>>