Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
piątek, 29 listopad 2019 12:45

XII sesja Rady Powiatu 29.11.2019 - Radni zagłosowali za!

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Podczas piątkowej (29.11) sesji Rady Powiatu w Nysie radni przyjęli większością głosów wszystkie uchwały zgłoszone do porządku obrad. Najwięcej czasu radni poświecili na zgłoszenie interpretacji oraz dyskusję nad projektem budżetu Powiatu Nyskiego na......

 

Najwięcej czasu radni poświecili na zgłoszenie interpelacji oraz dyskusję nad projektem budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r. oraz planem inwestycji.

">

W czasie godzinnej sesji podjęto uchwały m.in. w sprawie:

 • stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 5 Specjalnego w Nysie;
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Nysie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nysie;
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie oraz Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Nysie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nysie;
 • stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie w I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie;
 • zmiany uchwały nr XXVIII/370/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
 • ustalenia na 2020 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia;
 • zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”;
 • zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.;
 • uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”;
 • zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski poinformował, że kolejna sesja planowana jest w połowie grudnia. Informacja ze szczegółowym terminem zostanie opublikowana na stronie www.powiat.nysa.pl na tydzień przed planowanym spotkaniem.


 PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XI sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r. oraz planowanych inwestycji,

 • a) przedstawienie projektu budżetu oraz planowanych inwestycji,
 • b) dyskusja,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 5 Specjalnego w Nysie,
 • b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Nysie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nysie,
 • c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie oraz Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Nysie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nysie,
 • d) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie w I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie,
 • e) zmiany uchwały nr XXVIII/370/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
 • f) ustalenia na 2020 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia,
 • g) zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”,
 • h) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.,
 • i) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
 • j) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,
 • k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.