Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 11 maj 2020 15:07

PFRON - przeciwdziałanie skutkom pandemii

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W ramach nowego programu finansowanego przez PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne. W powiecie nyskim program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie...

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnos  prawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w wysokości do 500zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Ze świadczenia skorzystać mogą:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

 Wnioski można składać do 4 września 2020 r.:

 1. przez SOW - System Obsługi Wsparcia 

lub

 1. pocztą tradycyjną wysyłając wypełniony wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa 

 Więcej informacji można uzyskać:

 • - infolinia PFRON – tel. 517 373 975 (w godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (w godz. 9.00-15.00),
 • - infolinia SOW – tel. 800 889 777 (w godz. 9.00-17.00),
 • - PCPR w Nysie – tel. 77 448 25 52 (w godz. 7.30-15.30) lub e-mail: .