Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 23 styczeń 2020 16:36

Rekordowy budżet Nysy na 2020r

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Budżet Gminy Nysa na 2020 uchwalony. Podczas obrad w dniu 23 stycznia uchwałę budżetową poparło 17 radnych. Po stronie wydatków gmina zaplanowała blisko 330 milionów złotych, w tym 87 milionów na wydatki majątkowe......

Po stronie wydatków gmina zaplanowała blisko 330 milionów złotych, w tym 87 milionów na wydatki majątkowe. Na inwestycje w budżecie przewidziano blisko 80 milionów złotych.

Wydatki zamkną się w kwocie o ponad 40 milionów większej niż w roku ubiegłym. Blisko jedna czwarta tych środków zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne. – Budżet uważam za bezpieczny. Musimy przede wszystkim dokończyć duże i kluczowe projekty, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z różnych środków - mówi Burmistrz  Kordian Kolbiarz. - W ciągu roku kalendarzowego będziemy nadal zabiegać o środki na kolejne zadania inwestycyjne, bo potrzeb w całej gminie jest wiele.

Gmina bardzo duże nakłady przeznaczy na kontynuację zbrojenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Radzikowice-Goświnowice oraz dokończenie przebudowy głównych ulic w centrum miasta. – Popieram te dwie wiodące inwestycje – mówiła w czasie debaty radna Jolanta Trytko-Warczak. – Gdybyśmy jednak pracowali wszyscy razem, bez podziałów politycznych, w mojej ocenie zadłużenie gminy byłoby mniejsze.

Ponad 71 milionów gmina przeznaczy na wydatki bieżące na oświatę i wychowanie; 1,5 mln na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a blisko 15,5 mln na pomoc społeczną. Ponadto w uchwale odnotowano 3,4 mln na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, 36,1 mln na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym 12,2 mln na gospodarkę odpadami).

Rekordowy bud|et na 2020 rok!

Rekordowy bud|et na 2020 rok!

Deficyt budżetu na rok 2020 zamknie się w kwocie 11.616.000,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek. – Dziękuję wszystkim radnym za pracę nad budżetem i złożone wnioski – mówił podczas sesji Przewodniczący Rady, Paweł Nakonieczny. - Liczę na to, że wnioski nieujęte w budżecie zostaną zrealizowane z wolnych środków. W budżecie nie ma tu niczego zbędnego. Realizowane inwestycje mają zapewnić lepsze życie w naszym mieście, a nowe miejsca pracy będą zachęcały do osiedlania się kolejnych osób. Są to inwestycje niezbędne, by Nysa rozwijała się. Straciliśmy kilka lat przez brak odważnych decyzji ze strony Rady w poprzednich kadencjach, czas to nadrobić.

Kolejna sesja została wstępnie wyznaczona na dzień 26 lutego 2020 r.

Dochody budżetu na rok 2020: 316.492.015,57 zł.

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 241.266.015,57 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 75.266.000,00 zł.

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi przepisami w kwocie 75.479.809,00 zł.

Wydatki budżetu na rok 2020: 328.108.015,57 zł.

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 240.873.015,57 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 87.235.000,00 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi przepisami w kwocie 75.479.809,00 zł.

Przychody budżetu na rok 2020: 28.186.000,00 zł.

Rozchody budżetu na rok 2020: 16.570.000,00 zł.

Rekordowy bud|et na 2020 rok!

Rekordowy bud|et na 2020 rok!

Rekordowy bud|et na 2020 rok!

Rekordowy bud|et na 2020 rok!

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)