Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 16 listopad 2018 09:05

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. : „Program asystent rodziny  i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”...

IWarsztaty aktywizacyjne dla niepełnosprawnych w OPSDofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynosi 51 120,  zł

Celem Programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie.

Ponadto założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły wspieraniu rodzin  przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu wspierania tempa procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Działania:

  1. Zintensyfikowanie działań wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, efektem czego będzie zmniejszanie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną naturalną, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – jak najszybszy  ich powrót  do rodziny biologicznej.
  2. Skoordynowanie wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także rodzin z dziećmi, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
  3. Wzmocnienie kompetencji i jakości systemu wsparcia dla funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów poprzez zatrudnienie  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
  4. Wzmocnienie stabilności zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

Informacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie