Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 28 wrzesień 2018 09:31

LVII Sesja Rady Miejskiej 25.09.2018 - zbliża się końiec kadencji

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Radni Rady Miejskiej zbliżają się już do końca kadencji. Przed nami jeszcze dwa spotkania nyskich rajców. Im bliżej końca kadencji tym radni składają coraz więcej wniosków i interpelacji. Wśród zapytań radnych znalazły się między innymi takie tematy......

Wśród zapytań radnych znalazły się między innymi takie tematy jak przebudowa terenu Nyskiego Ośrodka Rekreacji, zagospodarowanie podwórek miejskich, parkingi dla mieszkańców czy budowa i remont dróg miejskich.

 Radni zbli|aj si do koDca kadencji - Aktualno[ci

Radni zbli|aj si do koDca kadencji - Aktualno[ci

Istotnym elementem obrad było wystąpienie Prezesa MZK Piotra Janczara, który zaproponował nowości i propozycje zmian w ofercie dla mieszkańców.

Chcielibyśmy zaproponować pasażerom nowe, powtarzalne rozkłady jazdy w 2019 roku. (...) Pasażer, który przyjdzie na określony przystanek i nie zdąży na dany autobus będzie wiedział o tym, że następny przyjedzie o określonej porze, np. 7:10, 8:10, 9:10. (...) Złożyliśmy wniosek o wprowadzenie biletów półrocznych w strefie I, II i III, którego cena będzie niższa, aniżeli pasażer kupowałby bilet co miesiąc - tłumaczy Prezes MZK Piotr Janczar.

Ponadto decyzją radnych osoby 60+, w niedziele i święta będą mogły skorzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską.

Bardzo ważnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Nysa". Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów - naukę języków obcych, naukę poprzez eksperyment oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół podstawowych. Dzięki udziałowi w projekcie pracownie szkolne zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania metodą eksperymentu. Dwuletni projekt opiewa na kwotę ponad 1 300 000 zł, a wpłata własna Gminy Nysa wyniesie 5 %.


Porządek LVII Sesji Rady Miejskiej w Nysiew dniu 25 września 2018 roku, godz. 8:30

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • 2) przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej,
 • 3) przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej,
 • 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
 • 5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Informacja z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2018 roku i realizacji inwestycji w placówkach oświatowych.

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) przyznawania w 2018 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie "Odnowa Wsi w województwie opolskim",
 • 2) zmiany uchwały nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa,
 • 3) przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Nysa,
 • 4) zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów,
 • 5) zmiany uchwały nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • 6) zmiany uchwały Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych,
 • 7) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
 • 8) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041,
 • 9) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nysa.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Biuro Rady