Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 22 maj 2018 09:56

LI Sesja Rady Miejskiej 18.05.2018

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Jednym z najważniejszych punktów sesji było podjęcie przez radnych uchwały, dzięki której Gmina Nysa przystąpiła do realizacji projektu, pt. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego......

 Gmina Nysa przystąpiła do realizacji projektu, pt. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W projekcie działania podejmie 20 rodzin z Gminy Nysa przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 100 mieszkańców naszej gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ponadto na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego - Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie Rada Miejska nadała imię marszałka Józefa Piłsudskiego.

image

image

image

W dalszej części sesji radni przegłosowali zmiany w budżecie Gminy Nysa na rok 2018 oraz zmianę uchwały nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2041.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie – Paweł Nakonieczny zaprosił radnych do udziału w obchodach Dni Nysy, które odbędą się w nadchodzący weekend, tj. 25-27 maja.


Porządek LI Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 maja 2018r., godz. 12:00

1. Sprawy organizacyjne:

 •     1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 •     2) przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej,
 •     3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
 •     4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2017”.

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie,
 • 2) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz.nr 1/7 i 4/8 k.m.41),
 • 3) odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, udziałów w nieruchomości lokalowej, obejmującej garaż nr 101 położony w Nysie przy ul. Bolesława Śmiałego (dz. nr 56/3 k.m.221),
 • 4) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz.nr 23/6 k.m.26),
 • 5) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 275/30 i nr 275/53 k.m.3- obręb Kubice),
 • 6) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 61 k.m.21 – obręb Śródmieście),
 • 7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 628/2 k.m. 2, położonej w obrębie Lipowa),
 • 8) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 611 k.m. 1, położonej w obrębie Lipowa),
 • 9) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 610 k.m. 1, położonej w obrębie Lipowa),
 • 10) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 620 k.m. 1, położonej w obrębie Lipowa),
 • 11) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 609 k.m. 1, położonej w obrębie Lipowa),
 • 12) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 608 k.m. 1, położonej w obrębie Lipowa),
 • 13) odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości, położonych w Nysie, obręb ewidencyjny Średnia Wieś (dz.nr 76/2 i 76/3 k.m.61),
 • 14) przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogę publiczną gminną (dz.nr 9/9 i 10/10 k.m.7),
 • 15) zmiany uchwały Nr XLIV/650/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa oraz na nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa, a stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 • 16) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
 • 17) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Biuro Rady

Wydział Administracyjno-Organizacyjny